حورا سپهر

نام کاربری : hoora
چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت،بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد
3رای مثبت

0کامنت