صادق زمانی

نام کاربری : sincere
آن قصر که جمشید در او جام گرفت،آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت،بهرام که گور می گرفتی همه عمر،دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
0رای مثبت

0کامنت