محسن

نام کاربری : mke028
آن شنیدستی که در اقصای غور / بار سالاری در افتاد از ستور // گفت چشم تنگ دنیا دوست را / یا قناعت پر کند یا خاک گور
1رای مثبت

0کامنت