سارا سادات

نام کاربری : bidelesheida
هان اي كوه بلند اي سراپا همه پند از تو اين تجربه آموخته ام كه نلرزد دلم از غرش ارابه سنگين زمان و هراسي ندهم راه به دل از توفان كاه بودن ننگ است... كوه مي بايد بود....
1رای مثبت

0کامنت