محیا

نام کاربری : maaahi
رفتم که خار از پا کشم ،محمل زچشمم دور شد// یک لحظه من غافل شدم ،صد سال راهم دور شد
16رای مثبت

0کامنت