magid

نام کاربری : magidb
در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه --------به امروزت مشو غره که از فردا نه ای آگه
0رای مثبت

1کامنت

اورين...ولي ..در این درگه که گه كه(كوه) که(كاه) وکه(كاه) که(كوه) شود ناگه --------به امروزت مشو غره که از فردا نه ای آگه
3 سال پیش