مـیـمــ

نام کاربری : director
اکبر مشکین : یه وقتی بود قدم تو میدون سرباز خونه که می گذاشتم شیپور پادگان نعره می کشید ... چی بود؟ چه خبر بود؟ جناب سرهنگ وارد شده بودن ... ایست خبردار ... من داد می زدم آزاد [آرامش در حضور دیگران _ ناصرتقوایی]
6رای مثبت

0کامنت