مهدی

نام کاربری : meti_kashef
حاصلم درد دل است از دل بی حاصل خویش / به که گویم من دلسوخته درد دل خویش
0کامنت