شادی

نام کاربری : 909230
تو اگه با من قهری من که آشتیم ... اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صدهزار بارم... شماعیزاده یعنی وقتی دلم میگیره گوش میکنم آی روحیم شاد میشه
7رای مثبت

0کامنت