مخاطب خاص

نام کاربری : mokhatab
هر وقت به تو فکر میکنم، یکی از دکمه هایم شل می شود و انقراض آغوشم یک نسل به تاخیر می افتد، دوست داشتن ِ تو جنینی است در من که نه سقط
میشود نه به دنیا می آید…!
5رای مثبت

0کامنت